Administració de Finques

Comunitats de Propietaris

 • Gestió general en comunitats de propietaris
 • Constitució de comunitats
 • Liquidacions anuals de despeses
 • Confecció de pressupostos de despeses ordinàries
 • Celebració de juntes generals i extraordinàries
 • Reparacions i rehabilitacions. Sol·licitud de subvencions
 • Assessoria immobiliària

Lloguers

 • Administració de rendes i patrimonis de lloguer
 • Manteniment d'immobles en arrendament
 • Gestió de cobrament de lloguers i liquidació als propietaris
 • Gestió i confecció de liquidacions IVA i IRPF i retencions d'arrendataris
 • Optimització de les repercussions als arrendataris millorant la rendibilitat

Gestió Immobiliària

 • Gestió de vendes immobiliàries
 • Arrendaments i confecció de contractes
 • Gestió de venda a arrendataris

Venda de Pisos i Immobles

 • Anuncis en premsa
 • Mostra de pisos
 • Contractes privats de compravenda
 • Inscripció en registre de propietat
 • Assessoria en escripturació notarial

Arrendaments Urbans

 • Selecció arrendatari mitjançant informes bancaris, laborals i d'últimes residències
 • Redacció de contractes d'arrendament en les millors condicions per a la propietat
 • Ingrés de fiances en la cambra de la propietat urbana de Barcelona
 • Obtenció de cèdules d'habitabilitat. Reparacions necessàries per obtenir-la