Procediments Judicials i Assessoria Civil i Mercantil

Assessoria Jurídica

Assistència i direcció lletrada en tot tipus de procediments judicials

 • Desnonaments i reclamació de rendes o quantitats
 • Resolució de contractes d'arrendaments o per precari
 • Procediments derivats de la llei de propietat horitzontal
 • Retractes, interdictes, terceries
 • Reclamació de responsabilitat civil per accidents
 • Separacions i divorcis

Assessoria jurídica en dret civil i mercantil

 • Arrendaments, compravendes, propietat horitzontal, immobiliari, censos, servituds, successions i herències
 • Redacció i resolució de contractes
 • Resolució de consultes mitjançant informes per escrit
 • Preparació i gestió d'escriptures notarials
 • Dret societari: constitució, modificació, dissolució de societats, compra-venda d'accions / participacions, ampliació-reducció de capital
 • Poders, actes i certificacions junta