Gestió Fiscal i Comptable

Contabilitat

Gestió comptable

  • Estudi i elaboració de comptabilitat de societats, des de la constitució fins al tancament de l'exercici
  • Presentació en el registre mercantil de llibres oficials obligatoris i comptes anuals
  • Confecció, redacció i legalització d'actes ordinàries i extraordinàries de societats

Gestió fiscal

  • Declaracions IVA, IRPF i impostos de societats
  • Declaracions de renda i patrimonis
  • Declaracions de retencions i ingressos a compte de rendiments del treball
  • Declaracions de retencions d'arrendaments d'immobles urbans
  • Declaracions de retencions i ingressos a compte del capital mobiliari
  • Pagaments fraccionats de renda i societats
  • Declaració anual d'operacions amb terceres persones